Wednesday, November 20, 2013

Saturday, November 2, 2013

⚓ My 2 Cents

"henning trifft" kiteboarding mag © henningnockel.com
"henning trifft" kiteboarding mag © henningnockel.com

Friday, November 1, 2013

⚓ Denmark Black&White

danish beauty © henningnockel.com

lining up © henningnockel.com
hands high droping in © henningnockel.com